• |
  • |

ออล-นิว มิตซูบิชิ ไทรทัน พิสูจน์ควำมประหยัดน ้ำมันเหนือชั้น ด้วยอัตรำประหยัดสูงสุด 24.71 กิโลเมตรต่อลิตร* ในกำรทดสอบเส้นทำงจำกกรุงเทพฯ สู่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชำ

  • 25-05-2024 20:03
  • เส้นทางยานยนต์

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เชิญลูกค้ำและสื่อมวลชนจำกประเทศไทยและประเทศกัมพูชำเข้ำร่วมกิจกรรมทดสอบกำรขับ ‘ปฏิวัติทุกขีดจ ำกัด กับควำมประหยัดเกินคำด’ (Disruptor Unleashed:  Break the Limits in Fuel Efficiency) ท้ำพิสูจน์ที่สุดแห่งควำมประหยัดน ้ำมันของ ออล-นิว มิตซูบิชิ ไทรทัน ในทริปกำรเดินทำงจำกกรุงเทพฯ สู่เมืองเสียมเรียบ กัมพูชำซึ่งแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีวิศวกรรมยำนยนต์ขั้นสูง พละก ำลังที่ดุดัน และควำมสะดวกสบำยของออล-นิว ไทรทัน ที่สร้ำงขึ้นเพื่อปฎิวัติทุกควำมท้ำทำย ตอบโจทย์ทั้งกำรใช้งำนเชิงพำณิชย์และส่วนบุคคล

 

 

ออล-นิว มิตซูบิชิ ไทรทัน ทั้งหมด 15 คัน ที่เข้ำร่วมในกิจกรรมทดสอบกำรขับครั้งนี้ประกอบด้วย รถที่จ ำหน่ำยในประเทศไทย 10 คัน และจ ำหน่ำยในกัมพูชำ 5 คัน ได้แก่ ออล-นิว มิตซูบิชิ ไทรทัน รุ่นซิงเกิ้ล แค็บ แอคทีฟ (150  แรงม้ำ) ซิงเกิ้ล แค็บ โปร (184 แรงม้ำ) เมกะ แค็บ โปร (150 แรงม้ำ) และ ดับเบิ้ล แค็บ พลัส อัลตรำ เกียร์อัตโนมัติ  (184 แรงม้ำ) รวมถึงรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ จแอลเอส ขับเคลื่อนสี่ล้อ เกียร์อัตโนมัติ ซึ่งจ ำหน่ำยในกัมพูชำ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์4N16 รุ่นใหม่ อันทรงพลัง ด้วยเทคโนโลยีคลีนดีเซล ให้ขุมพลังแรงเร็วเต็มสมรรถนะโดยมีมลภำวะต่ำ  ตอบโจทย์กำรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พิสูจน์อัตรำประหยัดน ้ำมันได้อย่ำงเหนือชั้น  

 

 

 


กำรทดสอบกำรขับในครั้งนี้ ซึ่งได้รับกำรก ำหนดให้ใช้ควำมเร็วในระดับปกติของผู้ใช้งำนทั่วไปตำมกฎหมำยระหว่ำง  40 – 120 กม.ต่อชั่วโมง ด้วยอุณหภูมิจำกเครื่องปรับอำกำศที่ 25 องศำเซลเซียส สำมำรถท ำสถิติกำรประหยัดน ้ำมันได้อย่ำงยอดเยี่ยม ด้วยตัวเลขที่มำกกว่ำป้ำยข้อมูลรถยนต์ตำมมำตรฐำนสำกล หรือ ECO Sticker โดยผลกำรทดสอบพบว่ำ รถคันที่ประหยัดน ้ำมันที่สุดคือรุ่น ออล-นิว มิตซูบิชิ ไทรทัน ซิงเกิ้ล แค็บ แอคทีฟ (150 แรงม้ำ) มีอัตรำบริโภค
น้ำมัน 24.71 กม.ต่อลิตร*

 

 

 

 

  กิจกรรมทดสอบกำรขับในครั้งนี้ มีผู้เข้ำร่วมทั้งหมด 30 คน ประกอบด้วยลูกค้ำและสื่อมวลชนจำกประเทศไทยและประเทศ กัมพูชำ ที่ได้สัมผัสควำมเหนือชั้นของออล-นิว มิตซูบิชิ ไทรทัน ทั้งในด้ำนสมรรถนะกำรขับขี่ ควำมสะดวกสบำย และ ควำมประหยัดน ้ำมัน

 

 

นำยสำโรจน์ มะอำจเลิศ กรรมกำรรองผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนขำยและบริกำรหลังกำรขำย มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย กล่ำวว่ำ “กิจกรรมทดสอบกำรขับ ‘ปฏิวัติทุกขีดจ ำกัด กับควำมประหยัดเกินคำด’ หรือ Disruptor Unleashed:  Break the Limits in Fuel Efficiency จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงสมรรถนะแห่งขุมพลัง และควำมประหยัดน ้ำมันอัน  ยอดเยี่ยมของออล-นิว มิตซูบิชิ ไทรทัน ทริปทดสอบอันน่ำประทับใจจำกกรุงเทพฯ สู่เมืองเสียมเรียบได้สร้ำง มำตรฐำนใหม่ในด้ำนสมรรถนะและควำมประหยัด พร้อมกับแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีวิศวกรรมยำนยนต์ขั้นสูงของ ออล-นิว มิตซูบิชิ ไทรทันได้เป็นอย่ำงดี”  “

 

 

เรำมีควำมมั่นใจว่ำลูกค้ำของเรำจะชื่นชอบในควำมประหยัดและควำมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของออล-นิว มิตซูบิชิ  ไทรทัน รวมถึงสมรรถนะกำรขับขี่ที่เหนือระดับ ที่มำพร้อมกับควำมแข็งแกร่งที่ตอบโจทย์ทุกกำรใช้งำนทั้งเพื่อกำร พำณิชย์และกำรใช้งำนส่วนบุคคล สอดคล้องกับควำมมุ่งมั่นของเรำที่จะพัฒนำและออกแบบยำนยนต์ที่หลอมรวม ปรัชญำควำมเป็นที่สุดแห่งดีเอ็นเอของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส (Mitsubishi Motors-ness) ด้วยสมรรถนะกำรขับขี่ที่ เหนือชั้นจำกเทคโนโลยีด้ำนควำมปลอดภัยที่ล ้ำสมัย ให้ควำมสะดวกสบำยตลอดกำรเดินทำง เพื่อปลุกจิตวิญญำณ แห่งกำรผจญภัย พร้อมพำคุณขับเคลื่อนไปข้ำงหน้ำให้เร็วกว่ำที่เคย และถึงบ้ำนด้วยควำมปลอดภัยในทุกเส้นทำง” นำยสำโรจน์ กล่ำวเพิ่มเติม

 

 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. นักสิทธ์ นุ่มวงษ์ อำจำรย์ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ซึ่งเข้ำร่วม กิจกรรมทดสอบขับครั้งนี้กล่ำวถึงควำมส ำคัญของวิธีกำรค ำนวณอัตรำบริโภคน ้ำมันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและ เทียบเคียงได้กับกำรใช้งำนจริง “กำรทดสอบในครั้งนี้ปฏิบัติตำมขั้นตอนตำมมำตรฐำนในกำรวัดปริมำณน ้ำมันเชื้อเพลิง ที่ถูกใช้บนระยะทำงที่ก ำหนดเพื่อค ำนวณอัตรำบริโภคน ้ำมันให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง กำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนปฏิบัติ เช่นนี้ช่วยสร้ำงควำมมั่นใจในผลลัพธ์อัตรำบริโภคน ้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จำกกิจกรรมทดสอบขับครั้งนี้จะตรงตำม สถำนกำรณ์ใช้งำนจริง” 

 

 

นำยปิยพนธ์ ศักดิ์ศรีลูกค้ำที่เข้ำร่วมทดลองขับ ออล-นิว มิตซูบิชิ ไทรทัน ดับเบิ้ลแค็บ พลัส อัลตรำ เกียร์อัตโนมัติ พละก ำลัง 184 แรงม้ำ ซึ่งสำมำรถท ำสถิติประหยัดน ้ำมันในทริปนี้อยู่ที่ 20.32 กม.ต่อลิตร กล่ำวว่ำ “ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็น อย่ำงยิ่งที่ได้มำร่วมพิสูจน์กำรทดสอบกำรประหยัดน ้ำมันของออล-นิว มิตซูบิชิไทรทัน ในครั้งนี้ ในบำงช่วงของกำรขับ

 

 

 
ผมใช้ควำมเร็วสูงถึง120 กม.ต่อชั่วโมง แต่อัตรำกำรประหยัดน ้ำมันยังคงดีเยี่ยม นอกจำกนี้ ผมยังรู้สึกประทับใจทีมงำนของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ที่ให้กำรดูแลเป็นอย่ำงดีนอกจำกนี้ ในทริปนี้ยังช่วยพิสูจน์ถึงที่สุดแห่งสมรรถนะของออล-นิว  ไทรทัน ซึ่งมีช่วงล่ำงที่นุ่มนวล สมรรถนะกำรขับขี่ดีเยี่ยม ปุ่มและสวิทช์ควบคุมต่ำง ๆ ที่ใช้งำนได้ง่ำยและตอบโจทย์กำรใช้งำนได้จริง ห้องโดยสำรกว้ำงขวำง นั่งสบำย ที่ส ำคัญคือ ประหยัดน ้ำมันมำกแบบเหนือควำมคำดหมำย ถือเป็นทริปที่ให้ประสบกำรณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ได้ขับรถคู่ใจเพื่อไปเยือนมรดกโลกอย่ำงนครวัดและนครธมที่น่ำประทับใจมำกครับ”  

 

 

 

 

ขณะที่ นำยอุดม นำดีลูกค้ำที่เข้ำร่วมทดลองขับ ออล-นิว มิตซูบิชิ ไทรทัน ดับเบิ้ลแค็บ พลัส อัลตรำ เกียร์อัตโนมัติ  พละก ำลัง 184 แรงม้ำซึ่งสำมำรถท ำสถิติประหยัดน ้ำมันในทริปนี้อยู่ที่ 19.45 กม.ต่อลิตร กล่ำวว่ำ “แม้ว่ำผมจะขับรถโดยใช้ควำมเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 80-100 กม.ต่อชั่วโมง ในเขตประเทศไทย และควำมเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 40-50 กม.ต่อชั่วโมงในเขตประเทศกัมพูชำ แต่ผลกำรทดสอบกำรประหยัดน ้ำมันที่ได้ก็ยังน่ำทึ่งและน่ำประทับใจ นอกจำกนี้จุดแข็งของรถกระบะรุ่นนี้คือช่วงล่ำงซึ่งออกแบบมำได้ดีมำก มอบควำมนุ่มนวลและกำรควบคุมตัวรถอย่ำงยอดเยี่ยม ภำยในห้องโดยสำรยังมีควำมกว้ำงขวำง ส่วนอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ก็ครบครัน ผมรู้สึกประทับใจที่ได้ร่วมกิจกรรมทดสอบในครั้งนี้ซึ่งมีกำรเตรียมงำนอย่ำงดีและท ำให้ได้เห็นสถิติกำรประหยัดน ้ำมันที่น่ำทึ่งจำกกำรขับ ออล-นิว ไทรทัน อีกด้วย”  

 


* อัตรำสิ้นเปลืองน ้ำมันเชื้อเพลิงจำกรถยนต์ออล-นิว มิตซูบิชิ ไทรทัน ซิงเกิ้ล แค็บ แอคทีฟ (2,442 ซีซี) เลขทะเบียน บห 7558 สระบุรีผ่านเส้นทำงกรุงเทพ-เสียมเรียบ เป็นระยะทำง 395 กิโลเมตร ณ วันที่ 9 พฤษภำคม 2667 โดยผู้ใช้งำนจริง และสื่อมวลชน โดยมีอำจำรย์จำก
คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ร่วมค ำนวณอัตรำสิ้นเปลืองประหยัดน ้ำมันและเป็นสักขีพยำนตลอดเส้นทำง
 

..........

 

 

อัพเดตล่าสุด

NEWS